ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันจันทร์ที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๖

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                            ๔.๔   ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจากการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

                                                                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            -ไม่มี

                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ