ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

เวลา  ๐๙.๓๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

                            ๔.๒   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำ เดือนมกราคม ๒๕๕๖

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๔   รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๔.๕   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   ทบทวนการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมสำหรับนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

                            ๕.๒   การจัดตารางสอนให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ