ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

                            ๔.๒   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๔   ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน

                            ๔.๕   (ร่าง) กำหนดการจัดงานครบรอบ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            -ไม่มี-

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ