ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพุธที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๗

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

                            ๔.๒   กำหนดการจัดงานเจ้าฟ้าวิชาการ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

                            ๔.๓   (ร่าง) กำหนดการพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี ๒๕๕๗

                            ๔.๔   บัญชีสรุปรายการผู้ร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                                                          

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

                            ๕.๒   การทบทวนแผนและเป้าหมายการรับนักศึกษาและรายได้จากการจัดการศึกษา

                            ๕.๓   ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ