ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๐๙.๓๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕                

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

                            ๔.๒   โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

                            ๔.๓   พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

                            ๔.๔   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๗   ความก้าวหน้า เรื่อง การจัดทำใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript)

                            ๔.๘   กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  ครั้งที่ ๓

                            ๔.๙   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

                            ๕.๒   รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน

                            ๕.๓   การเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ