ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘

วันพุธที่    ธันวาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

                            ๔.๒   กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๓   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘                            

                            ๕.๒   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ วิทยาลัยและสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                            ๕.๓   (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๘๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และงานพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ