ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๖

วันพุธที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๖

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   รายงานหลักสูตร “ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม” รุ่น ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่

                            ๔.๒   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

                            ๔.๓   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๔.๔   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

                                               ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                                    ๔.๖     กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                          

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

                            ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้รอบ ๑๒ เดือน

                            ๕.๓   แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๕.๔   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะครุศาสตร์

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ