ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

                            ๔.๒   งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                            ๔.๓   แนวทางการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                            ๔.๔   การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗  “ถิ่นบัวหลวง  เกมส์” ระดับชั้นมัธยมศึกษา

                            ๔.๕   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙        ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙               

                            ๕.๒   รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ