ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

                            ๔.๓   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

                            ๔.๔   จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๑

                            ๔.๕   สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

                            ๔.๖   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

                            ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดรับกับการปฏิรูปประเทศ

                            ๕.๒   การรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ