ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕

วันอังคารที่  ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕                

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

                            ๔.๒   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๓   รายงานการดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานจากเหตุอุทกภัย ๒๕๕๔

                            ๔.๔   การดำเนินงานของงานอาคารสถานที่กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

                            ๔.๕   การเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดไปเลี้ยงดูที่จังหวัดกาญจนบุรี

                            ๔.๖   การจัดประชุมสัมมนา “โครงการปรองดองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี”

                            ๔.๗   การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

                            ๔.๘   แผนการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๙   บัญชีรายรับ-รายจ่ายงานกฐินพระราชทาน

                            ๔.๑๐  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๑๑  สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๕.๒   รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ