ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘

วันพุธที่    ตุลาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

                            ๔.๒   การเขียนพระนามของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

                            ๔.๓   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

                                                                                                                             

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การแต่งตั้งประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                            ๕.๒   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย และสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                            ๕.๓   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ