ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗

วันพุธที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                            ๔.๓   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                            ๔.๔   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน  ๒๕๕๗

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                                                                                                                             

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ระดับหน่วยงาน      

                            ๕.๒   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ