ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

                   

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด “หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ของสำนักงาน ก.พ.ร.

                            ๔.๓   การดำเนินงานด้านการวิจัย

                            ๔.๔   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                                                                                                                             

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                            ๕.๒   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ