ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

                            ๔.๒   รายงานการประชุมสัมมนาอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๖

                            ๔.๓   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Improvement Plan)  ระดับคณะ  สำนัก  และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖                     

                            ๔.๔   โครงการวันประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ VRU QA DAY (ครั้งที่ ๑)

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕ - กันยายน  ๒๕๕๖

                            ๔..๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจ อื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            ๕.๒   ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ