ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่    พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕                

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            ๓.๑ พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑ มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  

                            ๔.๒ สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

                            ๔.๓ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๔ ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕

                            ๔.๕ รายงานนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษา ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รอบ๑)

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. รอบ ๓ เดือน (๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)  คณะวิทยาการจัดการ

                            ๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสาม

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ