ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

                            ๔.๒   สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                            ๔.๓   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๕.๒   (ร่าง) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

                            ๕.๓   แนวทางการดำเนินงาน Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            ๕.๔   การจัดงานวันลอยกระทง (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

                            ๕.๕   การจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

                            ๕.๖   สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ