ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

                            ๔.๒   กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๖     

                            ๔.๓   ความคืบหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๔   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

                                    ๔.๖     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                                    ๔.๗     การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) แผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๕.๒   (ร่าง) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ