ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมศิลามรกต  อิงธาร รีสอร์ท  จ.นครนายก 

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕        

         

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                            ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

                                   -  คณะวิทยาการจัดการ

                                   -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                   -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                                   -  บัณฑิตวิทยาลัย

                                   -  ศูนย์การศึกษากรุงเทพ

                                   -  คณะครุศาสตร์

                                   -  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                   -  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                   -  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                                   -  สำนักงานอธิการบดี

                            ๔.๒ แนวทางการบูรณาการการทำงานของหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๓ แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๕.๑ มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  

                            ๕.๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

                            ๕.๓ สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

                            ๕.๔ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๕.๕ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ