ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)     

       ๕.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘               

       ๕.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                   

       ๕.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรและแบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตร

       ๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคำนวณและการพยากรณ์

       ๕.๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

       ๕.๓.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

 

๕.๔  แบบเสนอขอปิดหลักสูตร

       ๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

       ๕.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙        

 

 

๕.๕ การขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ