ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

       ๕.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

       ๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

       ๕.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

       ๕.๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

       ๕.๒.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๕.๒.๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๖ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๗ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๘ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๙ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๐ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๑ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๒ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๓ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๔ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๕ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๖ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๗ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๘  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๑๙ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒๐ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖)

 

 

๕.๒๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๒๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)

 

 

๕.๒๔  การเสนอชื่อผู้ควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 

 

๕.๒๕  ห้ามการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ