ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

       ๕.๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

       ๕.๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๕.๒.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

       ๕.๒.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๕.๒.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

       ๕.๒.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

      ๕.๒.๑๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐    

 

 

๕.๓  ขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       ๕.๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

       ๕.๓.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)                                                    

 

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิตส์ติกและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๕.๕  (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ