ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                         

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

๓) หลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)

๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)

๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)

๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)

๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ