ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 

๕.๔  การพัฒนารายวิชาใหม่ของศูนย์ภาษา

 

 

๕.๕  การเสนอขอปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

 

๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑      

 

 

๕.๗  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑      

 

 

๕.๘  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๙  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๑๐ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ

 

 

๖.๑  (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๖.๒  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ