ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

 

 

๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๖  (ร่าง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๗  (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๘  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการนักศึกษาพิการ

 

 

๕.๙ รายงานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ