ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

        หมวดวิชาชีพครู       

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการประถมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ