ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖      

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

       หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗       

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑      

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   

       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

๕.๓  การขอปิดหลักสูตร

 

 

๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)      

 

 

๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ