ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                  สาขาวิชาจิตวิทยา

๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

       ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

       ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี)

       ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)

       ๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                     

       ๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                                   

        ๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                                              

 

 

๕.๔  (ร่าง) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

 

 

๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ