ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑   รายงานการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

       ๕.๑.๓ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาโท

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)   

       ๕.๒.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑               

       ๕.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๕.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘               

      ๕.๒.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐               

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

       ๕.๓.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

       ๕.๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาการประถมศึกษา

 

 

๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ