ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติอนุปริญญา

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๓ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)     

๕.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓ การขออนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

      ๕.๓.๑ งานศึกษาทั่วไป

 

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
      กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

      กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
        (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๑๑ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ