ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

 

๔.๑ ขอปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

 

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติอนุปริญญา

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๓ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๒.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๙

 

 

๕.๓ การขออนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

      ๕.๓.๑ คณะครุศาสตร์

      ๕.๓.๒ คณะวิทยาการจัดการ

 

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ