ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

๔.๑ รายงานการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                

 

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑  ระดับปริญญาตรี 

 

 

๕.๑.๒  ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

๕.๒.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐    

 

๕.๓ การพิจารณาแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

 

๕.๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

 

 

๕.๓.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

๕.๔ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดจำนวนนักศึกษาต่อตอนเรียน (Section) สำหรับรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

 

๖.๑  (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๖.๒  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕