ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่ 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๑.๑  ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี

 

 

๕.๑.๒  ระดับบัณฑิตศึกษา

 

๕.๒ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

๕.๒.๑  คณะครุศาสตร์

 

 

๕.๒.๒  งานวิชาศึกษาทั่วไป

 

๕.๓ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

 

 

๕.๓.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

๕.๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๓.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๓.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๓.๕  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓.๖  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรตีบทแตกสนุกภาษาผ่านละคร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอังกฤษแซ่บคะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๕.๖ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๗ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๕.๘ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ