ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

 

๔.๑ แผนการพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

      ๕.๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

      ๕.๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

      ๕.๒.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

      ๕.๒.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

      ๕.๒.๖  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

      ๕.๓.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ๕.๓.๒ คณะวิทยาการจัดการ

      ๕.๓.๓ ศูนย์ภาษา

 

 

๕.๔ ขอลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

 

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

๕.๖ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๗ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๘ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๙ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

๕.๑๐. (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๑๑ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ